Schrijf je in voor de Pinterest Profile booster training wachtlijst

De kleine lettertjes enzo

Algemene voorwaarden Monique Jebbink.nl

Artikel 1 Definities

 1. Ik, Monique Jebbink, gevestigd te Gemert en ingeschreven onder KvK-nummer 80108458, sluit een overeenkomst met jou.
 2. Jij bent de wederpartij.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst op grond waarvan ik tegen betaling werkzaamheden voor jou verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden en alle gesloten overeenkomsten waarop ik deze voorwaarden van toepassing heb verklaard, tenzij wij schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Ik ben gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien ik dit nodig acht. In een dergelijk geval zal ik een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor jou, heb jij het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. De toepasselijkheid van jouw eigen algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigbaar, blijven de overige bepalingen wel van toepassing.


Artikel 3 Offertes

 1. Wanneer er in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. De offerte dient schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Bij acceptatie van de offerte wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden.
 4. Ik kan niet worden gehouden aan de offerte wanneer jij kon begrijpen dat de offerte of een deel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Werkzaamheden buiten de offerte om worden aangemerkt als meerwerk en worden als zodanig, na overleg met jou, gefactureerd op basis van mijn gebruikelijk gehanteerde uurtarief.


Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of wij anders overeenkomen.
 2. De vermelde prijzen in de offerte zijn exclusief btw en bijkomende kosten, zoals reis- en/of materiaalkosten. Kosten voor benodigde software of add-ons komen tevens voor jouw rekening.
 3. Wanneer er geen pakketprijs is overeengekomen, wordt de prijs berekend op basis van het gebruikelijke uurtarief dat ik hanteer. De daadwerkelijke gemaakte uren worden in rekening gebracht. Voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht zal ik een inschatting van het aantal uren maken.
 4. Indien ik op projectbasis werk, worden tarieven gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil en worden deze op maat gemaakt voor het project van jou, afhankelijk van de duur van het project en de aard van de werkzaamheden. 
 5. Indien een management pakket wordt afgenomen wordt gebruik gemaakt van een Tailwind account. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt een betaalmethode toegevoegd aan dit kanaal. De kosten worden rechtstreeks door het platform aan jou geïncasseerd. 
 6. Ik heb het recht om mijn tarieven te verhogen. Wanneer ik dit doe binnen 3 maanden na het aangaan van de overeenkomst, heb jij als particuliere klant recht op ontbinding van de overeenkomst.
 7. Indien de overeenkomst b2b is aangegaan en tariefverhoging plaatsvindt tijdens een lopende overeenkomst, heb jij vanaf het moment van de tariefverhoging recht op ontbinding van de overeenkomst.
 8. Ik ben gerechtigd een aanbetaling te vragen. Een deel van de totaalprijs wordt in rekening gebracht. Na voldoening van de aanbetaling zal gestart worden met de werkzaamheden. Nadat de opdracht is afgerond zal het overige deel in rekening worden gebracht.  
 9. Bij afname van een management pakket worden de werkzaamheden maandelijks, zoals overeengekomen, gefactureerd. Ik heb het recht om mijn verplichtingen op te schorten, totdat een volgende betaling door jou is voldaan.
 10. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij op de factuur een andere termijn staat aangegeven of wij hier schriftelijk andere afspraken over hebben gemaakt. 
 11. Wanneer jij in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, ben jij van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend vanaf het moment dat jij in verzuim bent tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 12. Nadat er een ingebrekestelling is verstuurd en jij in verzuim bent in de nakoming van jouw verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor jouw rekening.
 13. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van mij op jou onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5 Informatieverstrekking

 1. Jij stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig aan mij    beschikbaar.
 2. Jij staat ervoor in dat alle informatie juist, volledig en betrouwbaar is, ook wanneer de informatie van een derde komt.
 3. Ik zal alle verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
 4. Wanneer jij de informatie niet op tijd verstrekt en de opdracht hierdoor vertraging oploopt waardoor extra kosten ontstaan, komt dit voor jouw rekening.
 5. Jij vrijwaart mij van elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de afspraken opgenomen in dit artikel.


Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ik voer de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat jij voor ogen had.
 2. Jij bent op de hoogte van mijn standaard stijl.
 3. Jij dient de benodigde bevoegdheden noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst aan mij te overhandigen.
 4. Indien er een deadline is verbonden aan de opdracht, is het aan mij om te bepalen of de deadline haalbaar is.
 5. Ik neem enkel het beheer uit handen. Ik kan nimmer worden ingezet voor het behalen van harde sales, beoogde omzet of overige targets.
 6. Jij dient te erkennen dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en dat resultaten mede afhankelijk zijn van de website en content van jou.
 7. Indien ik mijn levertermijn lijk te overschrijden, kunnen wij overeenkomen dat de deadline wordt verplaatst.
 8. Ik zal geen opdrachten uitoefenen die in strijd zijn met de wet of mijn professionaliteit.


Artikel 7 Wijziging en annulering

 1. Wanneer wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst aanpassingen wensen, wordt daarvoor een nieuwe offerte opgemaakt.
 2. Ik heb het recht om de overeenkomst te beëindigen wanneer nieuwe feiten of omstandigheden ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring in de vertrouwensrelatie. Ik ben in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
 3. Wanneer onvoorziene omstandigheden zich voordoen en ik hierdoor verhinderd ben de opdracht uit te voeren, heb ik het recht om de overeenkomst te onderbreken of te verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake bij ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen, welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
 4. Wanneer ik verhinderd ben om de opdracht uit te kunnen voeren, zal ik mij inspannen om de werkzaamheden te verplaatsen naar een ander moment. Indien dit niet mogelijk is, zal ik zorgen voor vervanging. Wanneer wij niet tot een gezamenlijke oplossing kunnen komen, kun jij ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden.
 5. Een pakket wordt in beginsel voor de loopduur zoals vermeld afgenomen, met een minimum van 3 kalendermaanden. Na deze periode kan de overeenkomst worden stopgezet met een opzegtermijn van ten minste 1 kalendermaand. Jij dient dit minimaal 14 dagen vóór de start van een nieuwe maand aan mij door te geven. Indien jij wenst het traject eerder te beëindigen dan de minimale loopduur, vindt er geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats.
 6. Jij kunt enkel schriftelijk annuleren. Jij kunt tot 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden, tenzij de volledige werkzaamheden binnen de eerdergenoemde 14 kalenderdagen zijn afgerond of de overeenkomst b2b is aangegaan. Het wettelijke herroepingsrecht is niet van toepassing op de aanschaf van digitale inhoud, zoals een E-book.
 7. Buiten de wettelijke bedenktijd gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
 • Voorafgaand aan de overeenkomst:
 1. Bij annulering tussen 30 en 7 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 20% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 2. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voorafgaand aan de opdracht wordt 35% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 1. Bij tussentijdse annulering worden de tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren onmiddellijk opeisbaar, eventueel vermeerderd met een percentage van 40% van datgene wat nog openstaat. 
 2. Eventuele gemaakte kosten voor derde partijen gemaakt door mij kunnen worden doorberekend aan jou.


Artikel 8 Online cursus

 1. Wanneer het aanbod is aanvaard, bestaat er direct een betalingsverplichting voor jou.
 2. Jij ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor jou niet de mogelijkheid toekomt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag. 
 3. Ik heb het recht om de tarieven van een cursus zowel te verhogen als te verlagen, wanneer dit laatste dient voor promotionele doeleinden.
 4. Mij komt een inspanningsverplichting toe. Ik ben niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het door jou gewenste resultaat. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de kennis zoals opgedaan tijdens de cursus.
 5. Voor het geven van een cursus maak ik gebruik van een platform van een derde. Ik kan hierdoor niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
 6. Ik heb het recht om de deelname aan een cursus te weigeren.
 7. Ik heb het recht om de inhoud van de cursus aan te passen. Dit geeft jou uitdrukkelijk geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.
 8. Jij krijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, nadrukkelijk niet om te kopiëren. Het is jou niet toegestaan om binnen 12 kalendermaanden na het afronden van de cursus een soortgelijk aanbod te creëren.
 9. Jij mag tijdens de cursus screenshots maken, mits ik hier voorafgaand toestemming voor heb gegeven en ik in de publicatie word vermeld. 
 10. De geleverde informatie blijft mijn eigendom. Er wordt tijdig aangegeven tot wanneer content beschikbaar is, maar het blijft de verantwoordelijkheid van jou om het materiaal tijdig te bekijken en waar mogelijk op te slaan.
 11. Jij mag geen spam of andere ongewenste meldingen versturen. Ik ben gerechtigd om communicatie te verwijderen wanneer ik dit nodig vind.
 12. Ik kan deelnemers die door hun gedrag het verloop van de cursus belemmeren of bemoeilijken uitsluiten van de overeenkomst. Dit geeft geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.

Artikel 9 Workshops

 1. Ik ben gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de data of locatie van een workshop. Bij wijzigingen heb jij het recht te annuleren. Ook heb jij recht om je kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Wanneer een offline workshop niet plaats kan vinden door omstandigheden waar ik geen invloed op heb, kan ik de workshop online geven. Dit geeft jou geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.
 3. Wanneer jij verhinderd bent de workshop bij te wonen, kun jij het aankoopbewijs doorverkopen aan een ander. De gegevens van de nieuwe deelnemer dienen bekend te worden gemaakt aan mij en het aankoopbewijs mag niet voor een hoger bedrag dan waarvoor het is aangekocht worden doorverkocht.
 4. Tijdens de workshop mogen deelnemers beeld- en geluidopnames maken voor privégebruik, mits ik hier toestemming voor heb gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien andere deelnemers zichtbaar zijn, is eveneens toestemming van hen nodig. 
 5. Wanneer jij hinder vormt voor de groep, kun jij worden uitgesloten van deelname en heb jij geen recht op restitutie.

Artikel 10 Overmacht

 1. In geval van overmacht kunnen wij de overeenkomst onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar wij redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen. Gedacht kan worden aan ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
 2. In geval van een b2c-overeenkomst kun jij niet verplicht worden de overeenkomst te verplaatsen. De verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst worden opgeschort, zolang wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer deze situatie zich voordoet, zoeken wij samen naar een oplossing. Wanneer de situatie voortduurt zonder een passende oplossing, hebben wij het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden opeisbaar.
 3. In het geval van een b2b-overeenkomst zijn wij gehouden de werkzaamheden te verplaatsen. De betalingsverplichting blijft in stand, tenzij dit anders is overeengekomen.
 4. Wanneer jij de overeenkomst wil verplaatsen wegens een pandemie, maar de overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, ben ik gerechtigd de kosten die samengaan met de verplaatsing in rekening te brengen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Ik ben niet aansprakelijk voor onjuiste gegevens die zijn doorgegeven door jou.
 3. Ik ben niet aansprakelijk voor handelingen, nalatingen of vertragingen van derden.
 4. Jij bent eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de content en voor het tijdig maken van back-ups.
 5. Ik ben niet aansprakelijk voor tekstinhoudelijke fouten.
 6. Ik ben niet aansprakelijk voor fouten in de tekst wanneer jij goedkeuring hebt gegeven, of jij hiervoor in de gelegenheid bent gesteld, maar hier geen gebruik van hebt gemaakt. 
 7. Ik ben niet aansprakelijk voor de werking, updates en algoritmes van platformen.
 8. Ik ben niet aansprakelijk voor situaties die buiten mijn bereik liggen zoals hacks en verlies van data.
 9. Jij bent zelf verantwoordelijk voor goedwerkende software.
 10. Ik ben niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. Jij bevestigt dat alle stukken die aan mij worden geleverd eigendom zijn van jou.
 11. Ik ben niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste toestemming volgens de AVG en overige wettelijke vereisten waar jij aan dient te voldoen.
 12. Ik ben niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassingen gemaakt door jou of derden in de door mij verrichte werkzaamheden.
 13. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van het gegeven advies.
 14. In het geval dat ik schadevergoeding ben verschuldigd aan jou voor het veroorzaken van directe schade, bedraagt de schadevergoeding niet meer dan het bedrag dat een afgesloten verzekering uitkeert. Wanneer de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het factuurbedrag dat door mij aan jou in rekening is gebracht, tenzij redelijkheid en billijkheid anders vergt.
 15. Jij vrijwaart mij tegen aanspraken van derden die verband houden met de door mij geleverde diensten en producten.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door mij ter beschikking gestelde materialen, advies en content, evenals de intellectuele eigendomsrechten op mijn merk, mijn handelsnaam en afbeeldingen, berusten bij mij. Het is jou nadrukkelijk niet toegestaan om content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen buiten de verleende licentie om, zonder voorafgaande toestemming.
 2. Jou komt een publicatierecht toe van geleverde content, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag, voor de doeleinden en media zoals vooraf overeengekomen.
 3. Jij bent niet gerechtigd de content te gebruiken voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen en andere media dan die jij zelf in eigendom hebt zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 4. Jij mag geen wijzigingen aanbrengen in de door mij ontworpen pins en blogs, tenzij wij anders zijn overeengekomen. Jou komt wel het recht toe zonder mijn toestemming wijzigingen in templates aan te brengen.
 5. Wanneer in strijd met dit artikel wordt gehandeld, wordt dit aangemerkt als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt mij een vergoeding toe ter hoogte van ten minste driemaal de door mij gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder het recht te verliezen op de vergoeding van de overige geleden schade.

Artikel 13 Levering

 1. Ik span me in om de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren.
 2. De geschatte levertermijn die wij zijn overeengekomen dient in acht te worden genomen, maar aan deze inschatting kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Aanvullende eisen van jou leveren meerwerk op.
 4. Na het ontvangst van de content ben jij verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 5. Jij krijgt toegang tot een gezamenlijk Google Drive document, waarin ik de voor jou gemaakte pins en blogs publiceer. Tijdens de maandelijkse calls krijg jij de mogelijkheid om wijzigingen door te laten voeren.
 6. Bij het maken van templates voor pins en bij het opstellen van blogs heb jij het recht op 2 revisierondes wanneer de wijzigingen binnen 7 kalenderdagen worden doorgegeven. Na goedkeuring worden de templates voor alle toekomstige pins gebruikt, tenzij anders overeengekomen. Aangepaste wensen of wensen buiten deze termijn kunnen meerwerk opleveren. In geval van werkzaamheden op basis van uurtarief worden revisies berekend tegen het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 14 Bijzondere bepalingen

 • Wij zijn gehouden tot de geheimhouding van vertrouwelijke informatie die wij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 15 Klachten

 • Jij dient klachten over de geleverde diensten of producten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Ik streef ernaar om binnen 5 werkdagen te reageren.
 1. Indien de klacht later bekend wordt gemaakt, zullen wijzigingen worden doorgevoerd op basis van het gebruikelijke uurtarief.
 2. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 16 Geschilbeslechting

 • Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 1. Wij doen enkel een beroep op de rechter nadat wij ons hebben ingespannen het geschil onderling te beslechten.
 2. De geschillen worden beslecht in het arrondissement waarin ik ben gevestigd, tenzij de wet anders bepaalt.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 12 kalendermaanden.