Artikel 1: toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen tussen Monique Jebbink en haar wederpartij, hierna te noemen: ‘de deelnemer’, evenals op de uitvoering daarvan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze vooraf schriftelijk door Monique Jebbink zijn aanvaard.

Artikel 2: Online Cursus

1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.

2. De deelnemer ontvangt toegang tot de cursus op de aangegeven datum. Tot uiterlijk aangegeven datum kan de deelnemer zich beroepen op het herroepingsrecht. Bij het verstrijken van deze datum en wanneer toegang verleent is tot het cursusmateriaal, is de deelnemer uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor de deelnemer niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.

3. Deelnemer ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

4. Monique Jebbink heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

5. Monique Jebbink voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.

6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan Monique Jebbink niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

7. Een cursus is slechts met één account, ofwel een zakelijk ofwel persoonlijk account, te volgen.

8. Monique Jebbink behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

9. Monique Jebbink is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

10. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Deelnemer mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van Monique Jebbink. 

11.  De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van Monique Jebbink. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

12. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen.

13. Het staat Monique Jebbink te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

14. Monique Jebbink behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of het handelen in strijd met deze voorwaarden het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.